ทีมผู้เชี่ยวชาญ

2020-04-21 21:17:24

      

BVRC มิได้เป็นเพียงศูนย์วิจัย แต่ยังเป็นศูนย์รวมวิทยาการทางการแพทย์บูรณาการที่ประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์หลากสาขา เพื่อประสานและบูรณาการองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ การแพทย์ทางเลือก รวมถึงภูมิปัญญาแห่งธรรมชาติบำบัดอันทรงคุณค่าให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด เพื่อการบำบัดรักษาและดูแลสุขภาพแด่มวลมนุษยชาติ

ผู้ก่อตั้ง: ดร.ยอดยิ่ง   เทพธรานนท์ (2488-2560)

ปรมาจารย์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงลึก อัจฉริยบุคคลผู้ซึ่งเคยได้รับรางวัล 'นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ' ในปี 2523 ด้วยวัยเพียง 30 เศษๆ ในขณะนั้นท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัดในมนุษย์และด้านพฤกษเคมีบำบัด ท่านจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกและสูงกว่า (Post-Doctoral)มากถึง 6 สาขาอาทิ ภูมิคุ้มกันวิทยา พฤกษเคมี ชีวเคมี ฯลฯ ท่านเคยเป็นนักศึกษาชั้นเยี่ยมของมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล-ประเทศญี่ปุ่น และมีประสบการณ์เป็นนักวิจัยขั้นสูง-และเป็นอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในหลากหลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี อีกทั้ง ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง ยังทุ่มเทช่วงเวลากว่า 20 ปี ในการค้นคว้าวิจัย และประสบความสำเร็จในการใช้วิถีบำบัดองค์รวมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคร้ายแรงมานับกว่าพันชีวิต (วิถีการบำบัดองค์รวมเหล่านี้ ปัจจุบันเรียกว่า Yod-Ying Protocols) ท่านอาจารย์ ดร.ยอดยิ่ง ยังได้รับรางวัล 'คนดีของแผ่นดิน' ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในปี 2553 [ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง เดินทางกลับสู่สุขคติแล้วด้วยวัย 73 ปี ซึ่งในขณะนั้น ก็ยังทุ่มเทให้คำปรึกษาดูแลผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายของลมหายใจ]


ผู้อำนวยการ: ดร.ปิลันธน์   อนันธรานนท์กุล

ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์บูรณาการและสุขภาวะ ดร.ปิลันธน์มีความอัจฉริยะทางวิชาการ-ได้รับรางวัลความเป็นเลิศและทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท่านจบปริญญาตรีเตรียมแพทย์ด้วยเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนวิจัยการแพทย์ระดับเซลล์และโมเลกุล ณ มหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์เนบราสก้า-สหรัฐอเมริกา รวมถึงเป็นผู้นำทีมดูแลผู้พิการทางสมองในสหรัฐอเมริกาด้วยวัยเพียง 21 ปี และท่านจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประสาทวิทยาจากสถาบันชีวโมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยวัย 29 ปี ในขณะนั้นท่านมีความสนใจในการแพทย์ทางเลือกตั้งแต่ยุคต้นๆในเมืองไทยที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก จึงจบการศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกในปี 2551 มากถึง 3 สาขาด้วยรางวัล 'บัณฑิตนานาชาติอันดับ1' จากวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดประเทศออสเตรเลีย และยังสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากอีกหลากสถาบันในหลายประเทศ รวมมากกว่า 10 สาขา อาทิ พฤกษเวชกรรม โภชนเวชกรรม โฮมีโอพาธีย์ เครนิโอเซครัลบำบัด พลังบำบัด แพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยาบำบัด-ระดับสูง แพทย์และเภสัชกรรมไทย แพทย์บูรณาการ จิตวิทยาเชิงบวก ฯลฯ ท่านจึงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์บูรณาการ อีกทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษให้กับองค์กรระดับนานาชาติด้านแพทย์ทางเลือกและสุขภาพ หลายสถาบัน มากว่า 10 ปี


เภสัชกร-พฤกษ / นักฝังเข็ม-รมยา: ว่าที่รต.ยุทธนา  อนันธรานนท์กุล

ว่าที่ รต.ยุทธนา จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมหิดล แต่มีความสนใจในการแพทย์ทางเลือกและสุขภาพ ท่านมีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในห้องปฏิบัติการทางประสาทวิทยา จึงศึกษาต่อด้านการแพทย์ทางเลือก ท่านจบการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย และสำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนจีนฝังเข็มและรมยาบำบัด(ระดับสูง) จากมหาวิทยาลัยหนานจิงการแพทย์แผนจีน ประเทศจีน ทั้งยังทำงานด้านการพัฒนาพฤกษบำบัดเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในคลีนิกระดับนานาชาติ ท่านร่วมเป็นผู้วิจัยและประพันธ์งานเขียนทางวิชาการ ทั้งงานด้านการพัฒนาและงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีประสบการณ์อุทิศตนทำงานเพื่อชุมชนและรักษ์สิ่งแวดล้อม-พัฒนางานด้านเกษตรอินทรย์วิถียั่งยืน ควบคู่ไปกับการช่วยหลือผู้ป่วยให้มีสุขภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น


แพทย์แผนจีน: อาบพร  เทพธรานนท์

อาบพร เทพธรานนท์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ ประเทศจีน เป็นผู้มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยในประเทศจีนมาแล้วมากกว่าพันชีวิต ท่านเป็นบุตรสาว ผู้ซึ่งเติบโตมากับท่านอาจารย์ ดร.ยอดยิ่ง จึงมีความสนใจและเข้าใจในการแพทย์ผสมผสาน-บูรณาการ อย่างลึกซึ้ง


นักวิทยาศาสตร์-จุลชีววิทยาโมเลกุล: รุ่งอรุณ  คันโธ

รุ่งอรุณ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีปริญญาตรี 2 สาขาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แผนไทย) รวมถึงปริญญาตรีสาขาจุลชีววิทยา และปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย ท่านมีประสบการณ์เป็นนักวิทยาศาสตร์ของ BVRC มานานกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์และผลิตสารสกัดเพื่อใช้บำบัดผู้ป่วยในโครงการวิจัยหลายงาน อีกทั้งยังผ่านการอบรมการปฏิบัติการด้านงานผลิตในโรงงานมาตรฐานสากล ด้วยระบบ Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) จาก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารแห่งประเทศไทย อีกด้วย


ทีมสนับสนุน

ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงินและการจัดการ: ละเอียด  วงศ์สว่าง

ละเอียด เป็นผู้บุกเบิกและทำงานเคียงข้างท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง มากว่า 20 ปี ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการก่อตั้ง BVRC ท่านเป็นผู้ที่คอยบริหารจัดการและทำงานสนับสนุนโครงการวิจัยของ BVRC มาโดยตลอด ท่านมีประสบการณ์ช่วยเหลืองานผลิตและจัดเก็บข้อมูล จัดการบัญชีและบริหารการเงินให้ท่านอาจารย์ดร.ยอดยิ่ง รวมถึงคอยดูแลให้คำแนะนำ เป็นกำลังกายและกำลังใจที่สำคัญของ BVRC มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี


ผู้ช่วยงานจัดการทั่วไป: พลอยณัชชา  ธัญโรจน์พรจุฑา

พลอยณัชชา ผ่านการศึกษาสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานราชการในกองคลังมากว่า 10 ปี ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สารสกัดและอาหารเสริมที่ใช้บำบัดผู้ป่วย และ มีประสบการณ์ในการจัดการช่วยเหลือผู้ป่วยภายใต้ BVRC มานานหลายปี อีกทั้งยังมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ ท่านจึงเป็นผู้ให้คำปรึกษาประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด